Lelieteelt actueel

Het RIVM en het Ctgb hebben uit het recentelijke blootstellingsonderzoek geconstateerd dat er geen gevaar blijkt voor de gezondheid. De teruggevonden residuen van gewasbeschermingsmiddelen zitten ruimschoots onder de grenzen die zijn vastgesteld. 

 lelieteelt westerveld - gewasbeschermingsmiddelenIn bijlage 3 schrijft het Ctbg het volgende:

"Voor beide onderzoeken wordt hieronder een advies gegeven. De overall conclusie is dat beide onderzoeken naar de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van omwonenden van landbouwgebieden laten zien dat onder realistische gebruiksomstandigheden de veilige grenswaarden niet worden overschreden. Dat betekent dat omwonenden geen gezondheidsrisico’s lopen. Er is daarom geen reden om in te grijpen in de toegelaten middelen. Beide onderzoeken bevestigen dat de door het Ctgb gebruikte beoordelingsmethodieken en de daarin gehanteerde Europese modellen voor verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving (omwonenden, grond, moestuingewassen) robuust zijn; de feitelijke blootstelling blijkt immers lager te zijn dan de berekende blootstelling die de basis vormt voor de toelating van de middelen."

Bron: 

Overige bronnen:

Contactgegevens

info@lelieteelt.nl

06-233 377 30

Stuwwal 22
8317 BE Kraggenburg

Aangesloten bij

Routekaart

© 2018 All Rights Reserved | lelieteelt.nl